มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

South East Asia University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South East Asia University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แรกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South East Asia… See More

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South East Asia University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แรกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (South East Asia College) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2535

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

South East Asia University

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เริ่มจาก เจตนารมย์ของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว นายพลกฤษณ ประโมทะกะ และนายประเสริฐ สมะลาภา โดยนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งเป็นหลานของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ได้รับเจตนารมณ์ของคุณย่าจึงมาปรึกษาหารือกับนายประเสริฐ ว่าควรจัดตั้งสถานศึกษาทางด้านช่างเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่สังคมโดยรวม โดยช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2516 ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนช่างที่มีทักษะทางด้านปฏิบัติ และทฤษฎีประกอบกับนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ได้เป็นผู้แทนกสิกรแห่งประเทศไทยร่วมกับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการฟื้นฟูบูรณะชนบทภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia Rural Construction) ร่วมกับผู้แทนประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ มติที่สำคัญของการประชุมในครั้งนั้น คือมติเห็นชอบในความร่วมมือเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และขณะนั้นผู้ร่วมก่อตั้งอีกท่านหนึ่งคือ นายประเสริฐ สมะลาภา ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ในปีพุทธศักราช 2508 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก SEATO Graduate School of Engineering ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Asian Institute of Technology หรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดย SEATO นั้นย่อมาจากคำว่า Southeast Asia Treaty Organization ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างพันธสัญญาเพื่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ท่านทั้งสองจึงเห็นพ้องว่าควรใช้ชื่อวิทยาลัยที่มีชื่อ ” เอเชียอาคเนย์ ” หรือ ” Southeast Asia ” เพื่อให้ดูเป็นสากล และน่าเชื่อถือในวงการการศึกษาด้านวิศวกรรมท่านจึงตั้งชื่อวิทยาลัยว่า ” Southeast Asia College ” ซึ่งต่อมาวิทยาลัยได้มีการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในนาม ” มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) ” จวบจนปัจจุบัน

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย
วิริเยนทุกขมจเจติ (บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย เส้นรอบวงบางเป็นเส้นนอกสุด และถัดเข้ามาเป็นเส้นรอบวงหนาห่างจากเส้นรอบวงหนา มีเส้นรอบวงหนาและบางอีกอย่างละเส้น ภายในเนื้อที่ของเส้นรอบวงตอนบน คือชื่อของมหาวิทยาลัย เป็นอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายในเนื้อที่ของเส้นรอบวงตอนล่าง คือชื่อของมหาวิทยาลัย เป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า Southeast Asia University ระหว่างชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้านซ้าย และด้านขวา เป็นตัวเลขอารบิคแสดงปี พ.ศ. และ ค.ศ. ที่ได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แห่งนี้ว่า 2516 และ 1973 ตามลำดับ เนื้อที่บริเวณกลางของวงกลม มีรูปแผนที่ประเทศ ไทยล้อมด้วยภูมิภาคบางส่วนของประเทศเมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และบางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตราสัญลักษณ์ใช้ชื่อวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia College) และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) หลังจากได้มีการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535

South East Asia University

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
“ต้นไทรย้อยร้อยปี” ที่จะได้พบเห็นกันคือ ต้นไทรเก่าแก่ขนาดใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านทอดยาวปกคลุมเป็นร่มเงาในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับผืนแผ่นดินนี้มานับร้อยปี ก่อนที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แห่งนี้ ต้นไทรนี้ ชื่อไทรย้อยใบแหลม (Ficusbenjamina Linn หรือชื่อสามัญ Benjamin Tree) ซึ่งเป็นต้นไทรพันธุ์เดียวกับ ที่พิมายไทรงาม แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต้นไทรนี้ให้ร่มเงาแก่ผืนแผ่นดินผืนนี้มาก่อนที่คุณย่าจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้จากผู้จำนอง เมื่อปี พ.ศ. 2456 จึงคาดว่า ต้นไทรนี้จะมีอายุกว่า 100 ปี เนื่องจากคนโบราณมีความเชื่อที่จะไม่ตัดหรือทำลายต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นไทรหรือต้นโพธิ์ ต้นไทรนี้จึงเป็นสัญลักษณ์คู่กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แห่งนี้ตลอดมา

คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋

สิ่งศักสิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
รูปปั้นจำลองคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว รูปปั้นโลหะสัมฤทธิ์สีดำ จำลองคุณย่าในท่านั่ง สิ่งเคารพสักการะของชาวเอเชียอาคเนย์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่ภายในศาลาเรือนไม้ทรงไทย ภายใต้ร่มไทร และคุ้งน้ำ คล้ายบ้านเดิมของคุณย่าที่ริมคลองบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รูปปั้นจำลองของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว นี้สร้างขึ้นจากแนวคิดริเริ่มของ ท่านมีชัย พริ้งรักษา หลายเขยคุณย่า และท่านพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง ใช้งบประมาณจัดสร้างเป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดย นายพรหม (ไม่ทราบนามสกุล) อาชีพ ช่างหล่อพระ และรูปเหมือน ข้างวัดราษฎร์บำรุง ถนนอินทาปัจ (เพชรเกษม 69) แขวงหลักสอง เขตหนองแขม ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ริมคลองบางพราน แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมาศาลาเรือนไม้ทรงไทยที่ตั้งรูปปั้นจำลองคุณย่านี้ได้จัดสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง ล่าสุดได้จัดสร้างใหม่โดยย้ายมาจากที่เดิมในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เวลา 08.00 น. หลังจากอาคารสำนักงานอธิการบดีก่อสร้างเสร็จแล้ว

สีประจำมหาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีน้ำเงินและสีทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ สีทอง ใช้แทนสีเหลือง หมายถึง พุทธศาสนา เป็นสีที่คล้ายกับสีของจีวรพระในสมัยโบราณ และคำว่า “ทอง” ฟังแล้วเป็นมงคล ดังนั้น สีน้ำเงิน และ สีทอง จึงมีนัยถึง การเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (สังเกตว่าไม่มีการใช้สีแดง เพราะสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น)

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : South East Asia University
ชื่อย่อ : ม.อ.อ. (SAU)
สถาปนา : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.sau.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/sau.university และ https://www.facebook.com/SAUnews

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sau.ac.th/th/index.html

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้