มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Suratthani Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของภาคใต้… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของภาคใต้ และมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่รวมถึงเปิดคณะเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทำให้เป็นมหาวิทยาลัียที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2519

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้

จากจุดเริ่มต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาตามลำดับ มีการทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารและพัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเมื่อมีการประการใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มอีกหลายสาขา

ใน พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรก จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆ เพื่อเป้าหมายในนักศึกษาเข้าสู่วงการวิืชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา

ปรัชญา สร้างปัญญา ศรัทธาความดี

ค่านิยมหลักองค์กร SRU สร้างปัญญา ศรัทธาความดี
S คือ Spirit (จิตมุ่งมั่น) และ Speed (ความเร็ว)
R คือ Responsibility (รู้รับผิดชอบ) และ Rethink (ความคิดใหม่)
U คือ Unity (เป็นหนึ่งเดียว) และ Utility (มีประโยชน์)

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตราประจำมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระโปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปกลมรีตั้งกลางรูปเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุชื่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้
1. สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้กำหนดและพระราชทานนาม
2. สีเขียว   แทน  แห่งที่ตั้งมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
3. สีทอง   แทน  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
4. สีส้ม     แทน  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
5. สีขาว   แทน  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีฟ้า-สีแดง

ดอกไม้ประจำมหาวิยาลัย ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : Suratthani Rajabhat University
ชื่อย่อ : มรส./SRU
สถาปนา : พ.ศ. 2516
ประเภท : รัฐบาล
ที่ตั้ง : 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เว็บไซต์ : www.sru.ac.th
Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sru.ac.th/

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้