มหาวิทยาลัยตาปี

Tapee University

Home / academy / มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยตาปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ… See More

มหาวิทยาลัยตาปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดทำการสอนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้เปิดคณะนิติศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยตาปี

ประวัติความเป็นมา

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการทบวมหาวิทยาลัย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เปิดดำเนินการตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2542 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ ภาคสมทบ) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มิถุนายน 2543 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 1 มิถุนายน 2545 จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในปีการศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ) ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมในการใช้วิชาการและวิชาชีพเพื่อตนเองและสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีของชาติ
3. เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่สังคม เป็นแหล่งค้นคว้า ส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆ
4. เพื่อเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และกระจายโอกาสความเสมอภาคทางอุดมศึกษา
5. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยตาปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นผู้ที่ มีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับจากสังคม สามารถทำงานได้ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมทางวิชาชีพ
2. ได้รับการยอมรับจากสังคม หมายถึง ได้งานทำในหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
3. ทำงานได้ดีมีคุณภาพ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในเชิงความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีและมีความสุข
4. มีคุณธรรมทางวิชาชีพ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกระทำที่เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำหน้าที่และทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อื่น มีความอุตสาหะในการทำงาน ความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัตลักษณ์ (Identity) : “เก่งคิด มีจิตอาสา”

– เก่งคิด หมายถึง บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
– จิตอาสา หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจที่เอื้ออาทร มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

จิตอาสา เป็นสถาบันที่มีผู้มีจิตใจเอื้ออาทร มุ่งผลประโยชน์ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยตาปีเป็นสถาบันจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยตาปีได้อัญเชิญรูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยมีความหมายดังนี้

1. รูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ หมายถึง สึ่งสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. รูปรัศมีที่เปล่งประกายโดยรอบยอด หมายถึง การแผ่กระจายความดีงาม
3. รูปใบโพธิ์ ด้านล่างของรูปพระบรมธาตุ หมายถึง ความรู้และปัญญา

ธงประจำมหาวิทยาลัย มีพื้นธงสีเหลือง และมีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีดำอยู่ตรงกลาง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง

มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
คติพจน์ : ความรู้ดี เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
สถาปนา : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : http://www.tapee.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/OfficialTPUPage/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.tapee.ac.th/about.asp

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยตาปี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยตาปี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยตาปี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยตาปี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้