เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8

Home / กิจกรรม / เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8

สถาบันการบินพลเรือน ได้จัด “โครงการสานฝันการบิน” ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้รับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก และยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชน ในอนาคต และได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานและภารกิจที่สำคัญของ สบพ. ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8

S_Sanfun9

วันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน

๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ

๔. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการบินได้

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน ๑๖ คนจากทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๘

๑. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน
๓. เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ ๘
๔. เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาขึ้นรถ ณ สถาบันการบินพลเรือน ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
๕. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน

การรับสมัคร

สมัครพร้อมส่งเรียงความผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com

pos2A4-(2)
เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน

คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๖ คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ภาษา อักขรวิธี และภาษาด้านการบินได้อย่างถูกต้องจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน”(ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4)

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร ๑ เมษายน – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ประกาศผลการคัดเลือก ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.catc.or.th,www.vcharkarn.com)
โครงการสานฝันการบินวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดของกิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ ๒ วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน

กำหนดการ
กิจกรรมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ ๘ โดยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหาร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Air Traffic Control Radar Simulator- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls -Royce
๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. คณะฯ เดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน และคณะให้การต้อนรับ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. – การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน- เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยานของศูนย์ฝึกการบิน
๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. คณะฯ เดินทางถึงศูนย์ฝึกการบิน รับฟังบรรยายสรุปข่าวอากาศประจำวัน และ Pre – Flight Brief ก่อนขึ้นทำการบินกับครูและศิษย์การบิน
๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มที่ ๑ ทำการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง กลุ่มที่ ๒ ทำการฝึกบินกับครูและศิษย์การบิน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับปีก โดย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง และร่วมถ่ายรูป
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียด :

02 -2726108, 02-2725741-4 ต่อ 261, 307 เว็บไซต์ www.catc.or.th, www.vcharkarn.com