พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ

เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้งานมัคคุเทศก์และประวัติศาสตร์ ผ่านบ้านปาร์คนายเลิศ

Home / กิจกรรม / เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้งานมัคคุเทศก์และประวัติศาสตร์ ผ่านบ้านปาร์คนายเลิศ

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศได้จัดทำโครงการ Nai Lert Young Blood ขึ้นเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวของบ้านปาร์คนายเลิศ

โครงการ Nai Lert Young Blood

พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ  อบรมเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้งานมัคคุเทศก์และประวัติศาสตร์ผ่านบ้านปาร์คนายเลิศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่กำลังศึกษาหรือสนใจงานด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป อีกทั้งจะยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศต่อไปในอนาคต

โครงการ Nai Lert Young Blood

โครงการ Nai Lert Young Blood

สัมผัสเรื่องราวของครอบครัวนายเลิศ (พระยาภักดีนรเศรษฐ) ทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และธุรกิจต่างๆ ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ท่ามกลางธรรมชาติกลางเมืองอันแสนสงบร่มรื่น

บ้านปาร์คนายเลิศเปิดให้เข้าชมทุกวันพฤหัสบดีแลัะวันศุกร์ วันละ 3 รอบ 11.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Nai Lert Young Blood หรือต้องการเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02 253 0123 อีเมล์ museum@nailertgroup.com หรือ Facebook: Nai Lert Park Heritage Home