มมส สืบสาน ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา

Home / กิจกรรม / มมส สืบสาน ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 “ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตร่วมงาน ณ บริเวณสวนป่าวัฒนธรรมด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส สืบสาน ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์

ทำบุญ สรงน้ำ ขอพร สนุกสนานม่วนซื่น สืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา

เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ รดน้ำขอพรผู้บริหาร การละเล่นพื้นบ้านการกุศล (บ่าวน้อยตกน้ำ, ตักไข่) รำวงสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์