ค่ายเยาวชนอาเซียน

ค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 3 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

Home / กิจกรรม / ค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 3 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินหน้าสานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ที่เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบนโยบายด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และประสานความร่วมมือ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีภารกิจที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนให้นิสิตนักศึกษา ได้เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิ ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร รวมถึงวัฒนธรรมประเทศต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันในประชาคม

ค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 3 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในปีนี้ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 3” เพื่อผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 และตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ของโครงการ มีกิจกรรมมากมายให้ตัวแทนนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมกันอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันกีฬา มีทั้งการละเล่นมวยไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ วิ่งวิบาก การอบรมภาษาไทยเบื้องต้นให้กับนักศึกษาต่างชาติ การอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาไทย กิจกรรมด้านศิลปะ “สานสัมพันธ์…ศิลป์รวมใจ” การศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แพทย์แผนไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ขนมไทย งานดอกไม้มาลัย และแม่ไม้มวยไทย และการจัดนิทรรศการ “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน” เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาได้สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตนเอง รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวนอกสถานที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังบางปะอิน และกิจกรรมระดมความคิดและนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ได้เรียนรู้จากการทัศนศึกษา เพื่อแบ่งปันกันและกันอีกด้วย

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยฯได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี โดยเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจร่วมโครงการ ได้เดินทางไปเรียนยังมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านช่วงเวลาหนึ่ง โครงการนี้ได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ในแต่ละปี จะมีนิสิตเข้าร่วมโครงการถึง 500 คน และจากการประเมินผลทุกมิติ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของนิสิตหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ เด็กมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนรู้จักปรับตัวและสามารถเอาตัวรอดจากการใช้ชีวิตในต่างแดนได้ ถือเป็นความสำเร็จของโครงการที่ชัดเจน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศในอาเซียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้นอกเหนือตำราในห้องเรียน เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ ที่สำคัญคือ ความมั่นใจการใช้ภาษาและการปรับตัวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอนาคตอย่างมั่นใจ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th