สอบชิงทุน !! หลักสูตร Creative and Digital Economy

Home / กิจกรรม / สอบชิงทุน !! หลักสูตร Creative and Digital Economy

เย้ๆ! วันนี้เรามีข่าวดีๆ มาบอกกันอีกแล้ว สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังหาทุนศึกษาต่อ หรือสนใจในหลักสูตร Creative and Digital Economy เพราะทางมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีผลการเรียนดีและมีใจที่จะศึกษาต่อ ได้ สอบชิงทุน การศึกษา ในปี่ พ.ศ.2559 นี้ น่าสนใจใช่มั๊ย! งั้นเรามาดูรายละเอียดต่างๆ ในการสอบครั้งนี้กันเลยดีกว่า

สอบชิงทุน

รายละเอียดทุน
1. ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนตลอด ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรได้รับ)
2. ทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาเต็มจํานวน ตลอด ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)
3. ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)
4. รับตรง

คุณสมบัตินักเรียนผู้เข้าสอบ
– กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับรับตรง)
– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับทุนปริญญา ตรีต่อเนื่องโทและทุนปริญญาตรี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) (ตองยืนยันผลการเรียนอีกครั้ง ก่อนการเข้า ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์) หรือไม่ต่ํากว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรบทุนปริญญา ตรี ประสิทธิ์ – คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษาในคณะ เศรษฐศาสตร์

กําหนดการสอบ และสถานที่สอบ
1. สอบวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 – 1.30 น.
2. ห้อง 2-506 และห้อง 2-507 ชั้น 5 อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร )
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
4. สําหรับกําหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
5. โปรดชําระค่าสอบ 100 บาท ในวันสอบ

รายละเอียดวิชาที่สอบ

วิชาที่สอบเนื้อหา
9:30-11.30  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
11.30-12.30 ภาษาอังกฤษ

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/24379