ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”

Home / กิจกรรม / ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง” ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะจัด ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง

“ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”

ประชุมวิชาการระดับชาติ-เรื่อง-“ความเชื่อเรื่องเล่าตำนานกับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง”-2558

 

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง ความเชื่อ  เรื่องเล่า  ตำนาน  กับชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.    ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.     พิธีเปิดการประชุม

 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๕          บรรยายนำหัวข้อ คนอีสานคือใคร : เรื่องที่นักวิจัยควรรู้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      นำเสนอบทความ “ศิลปะกับภาพแทนทางวัฒนธรรม”

 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.    นำเสนอ( บทความต่อ) “สังคมวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย”

 

 

วันศุกร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐          ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      นำเสนอบทความ “สกลนครศึกษา”

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      นำเสนอบทความ “อำนาจที่มองไม่เห็นในเรื่องเล่าและพิธีกรรม”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      -พิธีส่งเคราะห์บ้านของไทลื้อบ้านแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

-ภาพแทนผู้ถูกปกครองจากอำนาจเก่าในชาดกพื้นบ้านอีสาน

-พลังอำนาจทางภาษาและการสร้างอุดมการณ์ในหนังสือธรรมะของพระสายปฏิบัติอีสาน

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.snru.ac.th/th/topics/1243