ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

Home / กิจกรรม / ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข” ชิงทุนการศึกษามูค่ารวม 330,000 บาท

ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 12 ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 15 ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 19 ปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กติกาการประกวด

ส่งภาพวาดในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย

โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีนำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีนำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ

***หมายเหตุ

ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที

ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com

ส่งมาที่ ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี”

ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
** การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดเวลา

เปิดรับผลงานตั้งเเต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2511-4178 Facebook : AmazingPetrochemical