17 หลักสูตรอินเตอร์ - สจล. เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3

17 หลักสูตรอินเตอร์ – สจล. เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / 17 หลักสูตรอินเตอร์ – สจล. เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 6 คณะ 17 หลักสูตรอินเตอร์ ดังนี้

17 หลักสูตรอินเตอร์ TCAS รอบ 3

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริหารอาหาร

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4. คณะการบริหารและจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

5. วิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

6. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรนานาชาติในรอบดังกล่าว จะต้องใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแต่ละคณะและวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนที่ดีที่สุดย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี และสมัครทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562

สามารถติดตามรายละเอียด การรับสมัครหลักสูตรนานาชาติดังกล่าวได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 329 – 8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews