หลักสูตรปริญญาตรีบัญชี เรียนแบบ Fast Track โดย DPU และ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรปริญญาตรีบัญชี เรียนแบบ Fast Track โดย DPU และ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ( CIBA) มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือกับ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่ทำงานในวิชาชีพบัญชี ผ่านหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี ภายใต้โครงการ “Fast Track Program: New Account DNA”

หลักสูตรปริญญาตรีบัญชี เรียนแบบ Fast Track

โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรายวิชาทางบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดภายในปีที่ 1 และเมื่อขึ้นปีที่ 2 ก็สามารถขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน กับบริษัทสอบบัญชีชั้นนำทั้ง 4 แห่ง เพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี ส่วนปีที่เหลือจะเข้าไปทำงานจริงเพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ทั้งนี้ในระหว่างฝึกงานก็สามารถสมัครเข้าทดสอบรายวิชาต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถได้รับใบอนุญาต CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ได้เร็วขึ้น

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า หลักสูตรปริญญาตรีแบบ CWIE (โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน) ภายใต้โครงการ Fast Track Program นี้ ทาง DPU ได้นำร่องใช้กับหลักสูตรบัญชี เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมากในขณะนี้

โดยจะมีการใช้รูปแบบ Fast Track นี้กับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นในมหาวิทยาลัยด้วย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาหลักในสาขา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเรียนครบทุกรายวิชาในศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เพียงพอที่จะออกไปทำงาน Full-time กับสถานประกอบการในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาสามารถจบการศึกษาใน 3 ปี หากเก็บสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตร

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ( CIBA) กล่าวต่อว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ Fast track program นั้น 4 บริษัทชั้นนำด้านบัญชีและสอบบัญชี จะตั้งสำนักงานด้านบัญชีและสอบบัญชีในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานจริงตั้งแต่ปีที่ 1 เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบ ZTRUS สตาร์ตอัพชื่อดังที่ใช้เทคโนโลยี AI-OCR (ระบบการเปลี่ยนข้อความ ที่อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ) กับงานบันทึกบัญชีและปิดบัญชี รวมทั้งทำงบการเงินสำหรับบริษัทเอกชนและมหาชน

โดยบริษัทชั้นนำดังกล่าวจะร่วมพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อให้นักศึกษาลงมือทำ (Learning by Doing) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาจบออกไปจึงเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถทำงานได้ทันที

โครงการนี้จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างเรียนได้ และยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ความยั่งยืน โครงการ Fast track program จึงเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์วิชาชีพบัญชีได้อย่างรวดเร็วซึ่งเหมาะกับนักศึกษาบัญชีในยุคดิจิทัล”

นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด กล่าวว่า นักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีปีที่1 ในรายละเอียดของการเรียนภายใต้หลักสูตรปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำบัญชี สามารถพร้อมทำงานได้จริงกับสถานประกอบการ ในการร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพผ่านโครงการ New Accountant DNA ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี

ซึ่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัดกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรามีประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา เพราะหนึ่งในกุญแจสำคัญของการศึกษา คือ “ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การเรียนรู้นั้นจะช้าไม่ได้”

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด ได้เสริมอีกว่า นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่2 เรียนวิชาบัญชีจนครบหลักสูตร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบได้ทันที ไม่ต้องรอผลสอบหรือใบประเมินใด ๆ เป็นโอกาสที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทักษะการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) กล่าวด้วยว่า ส่วนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจะได้เรียนวิชาเลือกพร้อมทำงานสอบบัญชี ตรวจสอบภายในอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บชั่วโมงสอบ และเตรียมสอบได้เลย ซึ่งสามารถเป็นผู้ช่วยสอบบัญชีได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เราจะได้นักบัญชีดิจิทัลที่ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์กับ Local Firms พร้อมเข้าสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

สุดท้ายนี้ นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้กล่าวใจความสำคัญทิ้งท้ายไว้ว่า โครงการนี้เรียกว่าได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานในเรื่องของบัญชีได้จริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีก็สามารถเข้าสู่ตลาด “นักบัญชีและผู้สอบบัญชีได้เลย” เพราะมีการเติบโตในหน้าที่การงานสูงและเร็วมีความต้องการในตลาดอยู่เสมอและได้ทำความรู้จักธุรกิจ หลากหลายรูปแบบ