เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

8 มหาวิทยาลัยรวมใจ สร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

Home / ข่าวการศึกษา / 8 มหาวิทยาลัยรวมใจ สร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ผนึกกำลังครั้งสำคัญรวมตัวสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน

8 มหาวิทยาลัยร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558

พันธกิจหลัก

คือ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความสามารถทางการศึกษาวิจัยและพัฒนา ของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยในการร่วมกันดำเนินงานทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเครือข่ายอื่นๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ

แบ่งวิจัยออกเป็น 9 คลัสเตอร์ และมอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ดังนี้..

กลุ่มที่ 1 คลัสเตอร์อาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 2. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 3 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มที่ 4 คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มที่ 5 คลัสเตอร์พลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 6 คลัสเตอร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มที่ 7 คลัสเตอร์วัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มที่ 8 คลัสเตอร์หุ่นยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 9 คลัสเตอร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์