การทำงาน ความสามารถ ความสามารถพิเศษ ทักษะ

10 ทักษะที่จำเป็น ต่อการทำงานในอนาคต – สิ่งที่คนทำงานต้องมี

Home / บทความการทำงาน / 10 ทักษะที่จำเป็น ต่อการทำงานในอนาคต – สิ่งที่คนทำงานต้องมี

ในขณะที่ยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย จากเฉพาะการมาของวิกฤติของโควิด19 นั้น เป็นตัวเร่งให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น หลายบริษัทกำลังถูกดิสรัปชั่น การพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ในโลกของดิจิตอล จึงเป็นความท้าทายใหม่ สำหรับองค์กรธุรกิจไทยและทั่วโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่าน 10 ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

10 ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

“การพัฒนาบุคลากร”เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดนิ่ง และจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ เพราะบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีความรู้ความสามารถและเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

ผลรายงานวิจัยสมรรถนะที่จำเป็น ของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคต ในบริบทที่เหมาะสมกับองค์กรไทย ภายใต้ความร่วมมือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจำแนกสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการทำงานในโลกอนาคต ในบริบทขององค์กรธุรกิจไทย

สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากร ต่อการทำงานในอนาคต

แบ่งกลุ่มสมรรถนะออกมาเป็น 3 กลุ่มสมรรถนะสำคัญ รวมทั้งสิ้น 10 สมรรถนะหลัก คือ

10 ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

กลุ่มที่ 1 – สมรรถนะเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ (Working Professionally)

ประกอบด้วย

1.1 ความสามารถในการจัดการปัญหาบนฐานการคิด (Thinking-based solution) เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการตีความและเป็นการใช้ข้อมูล/สถานการณ์ รวมทั้งให้ความสำคัญ กับการเชื่อมโยงแนวคิดหรือข้อมูลในวิธีการใหม่ๆ หรือการเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคุ้นเคย เพื่อสร้างไอเดียในการเรียนรู้งานใหม่ หรือการทำงานรูปแบบใหม่ อันจะเป็นการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างใหม่ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมในการปฎิบัติได้

1.2 ความตั้งใจใฝ่รู้เพื่อการพัฒนางาน (Willingness to Learn) เป็นความสามารถในการแสวงหาโอกาส ที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงความรู้หรือทักษะใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง ในการก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่น ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ สร้างความสำเร็จตามเป้าหมายในการทำงาน ความสำเร็จขององค์กร

1.3 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital literacy) เป็นสมรรถนะที่อธิบายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ชอฟต์แวร์ เพื่อสร้าง ประเมิน และแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

1.4 ความฉลาดรู้ทางข้อมูล(Information literacy) เป็นความสามารถในการอ่านข้อมูลเชิงสารสนเทศ การทำความเข้าใจความหมายของข้อมูล การทำงานกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลเชิงสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในองค์กรธุรกิจ

10 ทักษะ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต สิ่งที่คนทำงานต้องมี

กลุ่มที่ 2 – สมรรถนะเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Working with Others)

2.1 ความสามารถในการมีอิทธิพลทางความคิด (Influencing and leading to goals) เป็นสมรรถนะที่อธิบายถึงความสามารถในการสื่อสารเพื่อจูงใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น อันจะเป็นการนำพาสู่เป้าหมายทางการสื่อสารที่ต้องการผ่านการใช้ทักษะการจูงใจ เพื่อเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จัก มาเป็นคนรู้จักช่วยเหลือ หรือขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร และใช้ทักษะการสื่อสารแบบมีเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถประเมินและส่งเสริมการทำงานของทีม เพื่อตอบสนองความสำเร็จตามเป้าหมายของงานองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2 ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด (Interpersonal savvy) เป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตระหนักถึงคุณค่าของทีมงานและรู้จักใช้ความสามารถในการเข้าใจคนอื่น เพื่อแสดงออกหรือสื่อสารประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเมื่อเข้าไปสู่สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมหรือกลุ่มคน ก็จะสามารถสร้างความประทับใจและเอาตัวรอดได้อย่างกลมกลืน หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มได้ อย่างไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

กลุ่มที่ 3 – สมรรถนะเพื่อการทำงาน สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร (Working to achieve goals)

3.1 ความสามารถในการระบุโอกาส ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร (Opportunity Identification for Valuing Ideas) เป็นสมรรถนะที่อธิบายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และระบุโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งเป้าบนความท้าทายในการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สามารถวิเคราะห์และนำเสนอคุณค่าทางธุรกิจ ที่สามารถรับมือกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงความท้าทาย ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการของตลาดและกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า

3.2 ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทีไม่แน่นอน (Dealing with ambiguity and risk) เป็นสมรรถนะที่อธิบายถึงความสามารถในการรับมือภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนคลุมเครือและมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจและสามารถยืนหยัดที่จะเดินหน้าเพื่อความสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ

3.3 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Behavioral Flexibility & Adaptability) เป็นความสามารถในการทำงานกับคนอื่นที่มีความหลากหลาย โดยเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง ข้อตกลงและความสนใจ ของกลุ่มคนทำงานที่แตกต่างกันได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิทยาการใหม่ และสามารถนำสิ่งใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กร และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไป

3.4 ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เป็นสมรรถนะที่สะท้อนถึงความตระหนักในการกระทำของตนที่ส่งผลต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

ทั้งนี้ 10 สมรรถนะจำเป็น จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานให้กับองค์กรไทย ในการใช้ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร ในองค์กรในทุกระดับ

โดยทาง เออาร์ไอพี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต หน่วยงานที่สนใจ สามารถร่วมทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานในองค์กรได้ฟรี ติดต่อ ได้ที่อีเมล iMediaSolution@arip.co.th โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2400, 2401

ภาพจาก unsplash.com

บทความแนะนำ