การบริหาร

จุดอ่อนสำคัญ ของการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต

Home / บทความการทำงาน / จุดอ่อนสำคัญ ของการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต

บริษัท International SOS ผู้นำในการให้บริการความช่วยเหลือด้านการสุขภาพ และความมั่นคงปลอดภัย แก่พนักงานขององค์การต่าง ๆ ทั่วโลก เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ‘ช่องโหว่’ ด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ที่บริษัทต่าง ๆ เผชิญ

5 จุดอ่อนการบริหารจัดการ ภาวะวิกฤต

จุดอ่อนที่สำคัญ ของการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ได้แก่

จุดอ่อนสำคัญ ของการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต

● ขาดการวางบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนในภาวะวิกฤต (มีความทับซ้อนและสับสนระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานท้องถิ่น) นำไปสู่การตอบสนองต่อสถานกาณ์วิกฤตที่ไม่มีประสิทธิภาพ

● ตอบสนองล่าช้า (ทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานท้องถิ่น)

● กลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ความปลอดภัยรองลงมาเช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ

● ไม่มีแผนการบรรเทาที่ชัดเจน ทำให้องค์กรติดอยู่ใน ‘สภาวะวิกฤต’ ไม่สามารถเดินหน้าสู่การฟื้นฟูได้

นพ. จามร เงินชารี ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ประเทศไทย กล่าวว่า “กระบวนการจัดการภาวะวิกฤตที่แข็งแกร่ง เป็นหัวใจสำคัญของความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจ หลายองค์กรไม่ได้เตรียมพร้อม สำหรับเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงข้อจำกัด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภาวะวิกฤต ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้พนักงานและทรัพย์สินขององค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง และในขณะเดียวกันก็ยังคงสร้างความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

“ในขณะที่เราเริ่มก้าวออกจากสถานการณ์โรคระบาด องค์กรควรเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่มีอยู่และปรับเปลี่ยนแผนการรับมือให้เหมาะสม กระบวนการนี้ควรได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้น ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในขณะที่เกิดสถานการณ์”

อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ได้เปิดตัว Crisis Management Gap Analysis Solution เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ จัดการปัญหาการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ผ่านการให้คำแนะนำและปรึกษา การวิเคราะห์นี้ช่วยให้องค์กรมีความเป็นกลาง จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับแนวทางในอุดมคติ

โซลูชันในการวิเคราะห์ช่องโหว่นี้ (Gap Analysis Solution) สามารถแก้ปัญหาที่กระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ มากมายต้องเผชิญในปัจจุบัน ซึ่งล้วนเกี่ยวกับความเป็นกลางและความล้มเหลวในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ ความเป็นกลางของโซลูชันเป็นสิ่งสำคัญที่ขจัดความแบ่งแยกระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในธุรกิจและการจัดเตรียมแผนงานที่ชัดเจนซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ได้จริง

การวิเคราะห์พัฒนา

การวิเคราะห์พัฒนาขึ้น โดยการประเมินทางเทคนิค วิเคราะห์จากเอกสารและทบทวนกระบวนการที่มีอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้องค์กรสามารถ

● สร้าง / ปรับปรุงความยืดหยุ่นขององค์กร: การคาดการณ์และการลดความเสี่ยงของพนักงาน

● ลดผลกระทบของภาวะวิกฤตต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ

● สนับสนุนความเป็นผู้นำ (ในภาวะวิกฤต): ส่งเสริมให้ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจบนความช่วยเหลือและเทคนิคที่เหมาะสม

● แสดงความมุ่งมั่นต่อหน้าที่ในการดูแลพนักงาน (Duty of Care)

กรณีศึกษา: ปัจจุบันบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ใช้โซลูชั่นวิเคราะห์ช่องโหว่นี้ ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 และกระบวนการโดยรวมที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม www.internationalsos.com