WHO ทำงานต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาฝึกงาน องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ปี 2018

Home / บทความการทำงาน / องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ปี 2018

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization : WHO ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทั่วโลก ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำที่มีความสามารถด้านสาธารณสุข โดยได้มีการจัดทำโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้ามาฝึกงานที่ WHO ทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารงานในส่วนต่างๆ ขององค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

โดยที่ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร) การฝึกงานในครั้งนี้ไม่มีค่าตอบแทนให้ ส่วนระยะเวลาในการฝึกงานที่ WHO นั้นจะอยู่ระหว่าง 6-24 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานที่เราจะได้เข้าไปฝึกงาน ซึ่งในตอนนี้โครงการก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ปี 2018

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีขึ้นไป (นับจากวันสมัคร)

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ หรือด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคของ WHO หรือระดับการศึกษาสาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานของ WHO เช่น มีญาติหรือมีคนรู้จักทำงานอยู่ใน WHO เป็นต้น

4. ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานของ WHO ก่อนหน้านี้

5. การฝึกงานนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ผู้สมัครจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความเป็นอยู่เอง

6. จะต้องมีความชำนาญในการพูดภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา เพื่อใช้ในการทำงาน

สามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ : www.who.int

** หมายเหตุ การสมัครทั้งหมดเราควรจะสมัครผ่านทาง Global Vacancy Notice (คลิกที่นี่) ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของ WHO Career โดยใช้ระบบสรรหาองค์กรของ WHO (Stellis)

ภาพจาก : www.un.orgwww.cidrap.umn.edu