9 แผนการใช้เงิน ของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ปี 2567

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 9 แผนการใช้เงิน กสศ หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ได้แก่ 1. กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ......