รับตรง 60 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 4 ปี