คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

รับตรง 60 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อีกสาขาน่าเรียน “การพยาบาลสัตว์”

กำหนดการคัดเลือก

รอบที่ 1

 • รับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2560 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 • รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่าประกันสิทธิ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

รอบที่ 2

 • รับสมัคร วันที่ 8 – 18 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 • รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่าประกันสิทธิ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) จำนวน 75 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลคะแนนสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • ผลคะแนนทดสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 30% ของคะแนนคัดเลือก
 • ผลคะแนนทดสอบ PAT 2 คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 70% ของคะแนนคัดเลือก
 • ผลคะแนนทดสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) และ PAT 2 จากผลคะแนนทดสอบครั้งที่ 1/2560 หรือ 2/2560 โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

หลักฐานการสมัคร

 • เอกสารการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) และ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th/?page_id=227

เว็บไซต์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ : http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th/