พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ได้แก่ 1. กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ......