ทูลกระหม่อมอาจารย์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนที่ ร.5 ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารของกองทัพบก