จปร. ทูลกระหม่อมอาจารย์ นักเรียนนายร้อย ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์

เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการ เป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Home / วาไรตี้ / เหตุผลที่สมเด็จพระเทพฯ รับราชการ เป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงตัดสินพระทัยเข้ารับราชการในกองทัพบก ทูลกระหม่อมอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ทรงจัดตั้งขึ้น ด้วยพระบรมราชปณิธานที่จะให้การศึกษาอบรมและดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารของกองทัพบก ดังเห็นได้จากพระราชนิพนธ์เรื่อง “10 ปี ในรั้วแดงกำแพงเหลือง” ความตอนหนึ่งว่า …

ทูลกระหม่อมอาจารย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์

“…. พลตรียุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค ซึ่งเป็นราชองครักษ์และเป็นคนคุ้นเคยกับข้าพเจ้า เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาชวนให้ข้าพเจ้าเข้าทำงานที่โรงเรียน จปร. เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นงานที่ข้าพเจ้าคงพอจะทำได้ใน

ใจรักที่จะเป็นครู…

ขณะนั้นข้าพเจ้าเพิ่งสำเร็จการศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์ ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้ายังมีใจรักที่เป็นครู จึงตกลงใจรับราชการที่นี่ ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารการสมัครเข้าทำงานครบตามระเบียบปฎิบัติที่ได้รับคำแนะนำ….”

สมเด็จพระเทพฯ ในบทบาท อาจารย์

อาจารย์สอนในสายวิชาประวัติศาสตร์

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์สอนในสายวิชาประวัติศาสตร์ ทรงวางแนวการสอนและทรงปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับนักเรียนนายร้อยอยู่เสมอ เช่น วิชาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นวิชาที่ให้ความรู้พื้นบ้าน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงของไทย ที่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับไทย ทั้งทางด้านการเมืองและการทหาร จึงเป็นวิชายอดนิยมที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกศึกษาเป็นอันมาก

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเป็นที่ปรึกษาในสายวิชาสังคมวิทยา และวิชาพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนา ทรงเป็นประธานในการจัดทำตำรา และทรงสนับสนุนการนำนักเรียนนายร้อยไปศึกษางานนอกสถานที่เพื่อให้ได้สัมผัสสถานที่จริง

สมเด็จพระเทพฯ ในบทบาท อาจารย์

สมเด็จพระเทพฯ ในบทบาท อาจารย์สอนวิชา ประวัติศาสตร์ และที่ปรึกษาวิชาต่างๆ

สมเด็จพระเทพฯ ในบทบาท อาจารย์

สมเด็จพระเทพฯ ในบทบาท อาจารย์

ทูลกระหม่อมอาจารย์

… น่าชื่นใจแทนผู้ที่ได้เรียนกับพระองค์ท่านเหลือเกิน

ที่มา เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง