โรงเรียนจีนจัดตั้ง “ธนาคารคะแนน” เพื่อให้นักเรียนกู้ยืมไปเพิ่มคะแนนสอบได้

โรงเรียนมัธยมจีน ได้คิดค้นวิธีช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเครียดหรือกดดันมากเกินไปในการสอบ จึ่งจัดตั้ง "ธนาคารคะแนน" ขึ้นมา