ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

ทูลถวายเข็ม น.ร.เก่าดีเด่นแด่ ‘พระองค์ภา’ ทรงเป็นแบบอย่างนักกฎหมายและนักการทูตที่ดี ทรงสนพระทัยในการช่วยปฏิรูปกฎหมายให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น