บทบาทผู้บริหาร คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร – ความหมายของผู้บริหาร

การจะเป็นผู้บริหารที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำงานบริหารได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร บทบาทของผู้บริหาร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร มีข้อมูลมาแนะนำน้อง ๆ ที่คิดจะทำงานสายนี้