CMMU เปิดลิสต์ “3 เทรนด์ตลาดจรัสแสง ครึ่งหลังปี 66” – มุสลิม อาหารฮาลาล ทริปเปิลเอส

CMMU เปิดลิสต์ 3 เทรนด์ตลาดจรัสแสง ครึ่งหลังปี 66 มุสลิม อาหารฮาลาล ทริปเปิลเอส บิ๊กมาร์เก็ตที่ผปก. ต้องเกาะติดพร้อมส่งหลักสูตรปั้น SMEs