อะไรเอ่ยละเมิดสิทธิ์

อะไรเอ่ยละเมิดสิทธิ์ ? เข้าสอบ ถ้าส่งกระดาษเปล่า เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ห้าม ฯลฯ

อะไรเอ่ยละเมิดสิทธิ์? ห้ามนักเรียนขนาดสอบ ไม่อนุญาตให้นักเรียนหลับในห้องสอบ ถ้าส่งกระดาษคำตอบเปล่า ทางฝ่ายวิชาการจะดำเนินการ เชิญผู้ปกครองมารับทราบ พฤติกรรมของนักเรียน ..ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา