เพลงลูกเสือ เพลงเข้าค่าย

เพลงลูกเสือ เพลงเข้าค่าย สามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างคุมใจรักสมัครสมาน ล้วนมิตร จิตชื่นบาย สราญเริงอญุ่ทุกผู้ทุกนาม (สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยามพร้อมพรึบดังมือเดียวยามยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง