เพลงเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

รวมเพลงเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี รอบกองไฟ เพลงสามัคคีชุมนุม ฯลฯ

เพลงเข้าค่ายลูกเสือ เพลงร้องรอบกองไฟ - พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างคุมใจรักสมัครสมาน ล้วนมิตร จิตชื่นบาย สราญเริงอญุ่ทุกผู้ทุกนาม (สร้อย)