15 ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 62 นักเรียน ป.6

ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน 1. เคารพกฎหมาย 2. แก้ปัญหาของประเทศ 3. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 4. เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หาชมยาก! หนังสือเรียนสังคมศึกษาในสมัยอดีต ที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็น

ตอนสมัยเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น จนถึงเรียนในระดับสูง ทุกคนต้องเคยเรียนวิชาสังคมศึกษากันมาอย่างแน่นอน