ข้อสอบ วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

15 ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 62 นักเรียน ป.6

Home / ONET / 15 ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 62 นักเรียน ป.6

ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา 62 จาก สทศ (NIETS) ที่สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ลองฝึกตอบคำถามกันสักหน่อย ว่าเราทำข้อสอบเหล่านี้ได้แค่ไหน

ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ

1. การทำเครื่องสังคโลก ในสมัยสุโขทัยได้รับการถ่ายทอดมาจากชาติใด?

1. อาหรับ
2. มลายู
3. ชวา
4.จีน

2. ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรในสมัยสุโขทัย ทำให้พระมหากษัตริย์มีคำนำหน้าพระนามว่าอย่างไร

1. พ่อขุน
2. พ่อบ้าน
3. พ่อเมือง
4. พ่อหลวง

3. ประเทศใดเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมมาก่อน

1. เวียดนาม
2. กัมพูชา
3. เมียนมาร์
4. ลาว

4. “ถ้ารักชีวิตของเรา ก็จงอย่าทำลายชีวิตคนอื่น” ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด

1. เบญจศีล
2. คารวะ 6
3. อิทธิบาท 4
4. อบายมุข 6

5. เทศกาลรอมฎอน เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติข้อใดของชาวมุสลิม

1. การถือศีลอด
2. การบริจาคซะกาด
3. การฉลองศักราชใหม่
4. การไปประกอบพิธีฮัจญ์

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน

1. เคารพกฎหมาย
2. แก้ปัญหาของประเทศ
3. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
4. เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

7. คำขวัญประจำจังหวัดต่างๆ ของไทย บอกเล่าอะไรเป็นสำคัญ

1. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
2. ที่ตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว และสินค้า
3. ลักษณะประชากรและศรษฐกิจ
4. ประวัติศาสตร์ และประเพณี

8. คำกล่าวเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ของไทยต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด

1. ภาคใต้ทุกจังหวัดติดทะเล
2. ภาคตะวันออกเป็นคาบสมุทร
3. ภาคกลางเป็นที่ราบตลอดภาค
4. ภาคเหนือเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการเงิน

1. รับฟ้องคดียักยอกเงิน
2. รับฝากเงิน
3. ถอนเงิน
4. ให้กู้ยืม

10. งานประเพณีใดของคนเชื้อสายมอญ ที่จัดเป็นงานยิ่งใหญ่คล้ายประเพณีไทย

1. สงกรานต์
2. พีชมงคล
3. ขึ้นบ้านใหม่
4. อุ้มพระดำน้ำ

11. การกระทำที่ถูกต้องในสังคมที่มีคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา

1. ต่างคนต่างอยู่
2. สร้างวัฒนธรรมประเพณีขึ้นใหม่
3. ยอมรับในวัฒนธรรมของกันและกัน
4. ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้คนละฉบับ

12. ข้อใดเป็นปัญหาการใช้กฎหมายที่พบมากที่สุดของไทย

1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับหลักกฎหมาย
2. ประชาชนขาดความเคารพในกฎหมาย
3. การตีความมีหลายแง่มุม
4. มีบทลงโทษน้อยเกินไป

13. ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

1. ซื้อวัตถุดิบราคาถูก
2. ขนส่งสินค้าให้รวดเร็ว
3. จำหน่ายสินค้าที่ยังไม่หมดอายุ
4. ปฏิบัติตามกฎหมาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

14. บุคคลใดไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1. ตาล หาเวลาว่างจดบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวัน
2. ต่อ ศึกษาหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพ
3. ต้น กู้เงินมาซื้อรถ เพื่อนำพืชผลไปขายในท้องที่ห่างไกล
4. แตน ทำมะม่วงกวนไปขาย เพราะมีมะม่วงสุกจัดจำนวนมาก

15. การจัดเก็บภาษี มีความสำคัญในข้อใดน้อยที่สุด

1. ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2. เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้
3. ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน
4. เป็นการแสดงความร่วมมือของประชาชนทุกวัย

ตัวอย่างข้อสอบ และเฉลย

ข้อสอบ | เฉลย

ดูตัวอย่างข้อสอบวิชาอื่นๆ

รวมข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย! ของ ป.6 ม.3 และ ม.6

8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

รวมติวเตอร์หลากหลายวิชา หาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ > TutorMe

บทความแนะนำ