TU 100 วิชาพลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา

TU 100 วิชาพลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา ร่วมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักศึกษา

TU 100 วิชาพลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา (CIVIC ENGAGEMENT) วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

อันดับ 6 วิชาแปลก ที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ไม่น่าเชื่อ จะมีวิชาแบบนี้เปิดสอน ที่สำคัญเปิดสอนในระดับมหาลัย จัดอันดับ 6 วิชาแปลก ที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยชื่อดัง