หนังสือคู่มือครูศตวรรษที่ 21 ให้ดาวน์โหลดฟรี

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือครูเล่มนี้ มีเป้าหมายคือ ทุกคนมีทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการเรียนรู้..