พบ ‘ปริญญาเอก’ 18 หลักสูตร 7 สถาบันการศึกษา ไม่ได้มาตรฐาน

หลังจากที่ได้ทำการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า 18 หลักสูตร จาก 7 สถาบันไม่ได้มาตรฐาน