มหาวิทยาลัย หลักสูตรการสอน ไร้มาตรฐาน

พบ ‘ปริญญาเอก’ 18 หลักสูตร 7 สถาบันการศึกษา ไม่ได้มาตรฐาน

Home / ข่าวการศึกษา / พบ ‘ปริญญาเอก’ 18 หลักสูตร 7 สถาบันการศึกษา ไม่ได้มาตรฐาน

จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. นั้น หลังจากที่ได้ทำการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะอนุกรรมการทำงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้มีการตรวจเยี่ยม 18 หลักสูตร จาก 7 สถาบันด้วยกัน มีผลสรุปดังนี้

ป.เอก ไม่ได้มาตรฐาน 18 หลักสูตร 7 สถาบัน

ผลที่ได้ออกมานั้น ปรากฏว่าการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 8 หลักสูตรด้วยกัน ส่วนอีก 9 หลักสูตรได้มาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ และขอแจ้งปิด 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น พบว่า เกิดมาจากหลายกรณีด้วยกัน เช่น อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กำหนด คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะเน้นหลักสูตรในระดับปริญญาเอก (แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไหนมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทด้วย ก็ให้มีการตรวจเยี่ยมในระดับปริญญาโทด้วย)

ดร.สุภัทร เลขาธิการ กกอ. ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการทำงาน ติดตามฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมแล้ว มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน และสาขาวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน(หลักสูตรนานาชาติ)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา .

6. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

7. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

————————————-

ที่มา : dailynews