สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ศิลปศาสตร์ สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ

สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี STEM ศึกษาธุรกิจการค้า และวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง