เปิดมุมดีต่อใจ! 2 นักเรียนนายเรืออากาศ กับเป้าหมายให้กองทัพเดินด้วยธรรม | ธรรมสู่เยาวชน

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย หรือ ชนะตนนั่นแลดีกว่า เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบุคคลที่จะประกอบอาชีพทหาร ที่จะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ ก่อนที่จะเอาชนะข้าศึกศัตรู