เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล – Saint Francis Xavier School

สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เซนต์ฟรังรวมใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล