โครงการ University – Industry Links

บริติช เคานซิล ปั้นโครงการ University – Industry Links ยกระดับสถาบันอุดมศึกษา

บริติช เคานซิล ปั้นโครงการ University - Industry Links ยกระดับสถาบันอุดมศึกษา อุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 ประเทศ