วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Home / วาไรตี้ / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรโดย “MusiQuE” สถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ผลปรากฏว่าได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุก ๆ มาตรฐานการประเมิน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ามาตรฐาน MusiQuE

แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนมาตรฐานศาสตร์ดนตรีของไทยเทียบชั้นนานาชาติ

ทั้งนี้ รายงานการประเมินระบุว่า หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นไปมาตรฐานคุณภาพของ MusiQuE “โดยสมบูรณ์” (Fully Compliant) นอกจากนั้น รายงานการประเมินคุณภาพ ยังระบุว่า “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีศักยภาพอย่างสูง ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพหลักสูตรและสถานะของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สู่ระดับนานาชาติ คุณภาพของผู้สมัคร บทบาทต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบทบาทของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในฐานะของตัวแทนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” การรับรองหลักสูตรจะมีผลจนถึงปี พ.ศ. 2568

บรรยากาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าการที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพในการดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มจากการพัฒนาเกณฑ์ MUQD มาใช้ในเบื้องต้น จากนั้นได้เริ่มนำเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้และมีการตรวจประเมิน สำหรับระดับหลักสูตรเริ่มนำเกณฑ์ AUN-QA (Asian University Network – Quality Assessment)มาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 และเริ่มพัฒนาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

บรรยากาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา จึงมีการนำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเฉพาะทางในสาขาต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและการบริหารสถาบันที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะทางในสาขาวิชาดนตรี Music Quality Enhancement (MusiQuE) เป็นองค์กรอิสระทางด้านการประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษาทางด้านดนตรีของสหภาพยุโรป ดำเนินการโดยผู้ประเมินอิสระที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงบริบทและคุณลักษณะเฉพาะของการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรีเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการได้การรับรองมาตรฐานว่าปัจจุบันองค์การต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการประเมินขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นั้น การได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพโดย MusiQuE จะช่วยให้วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการเป็นผู้นำของการศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษา

การรับรองโดยสถาบัน MusiQuE เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงศักยภาพของวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้ให้การศึกษาระดับคุณภาพ แก่นักศึกษาดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถเทียบเคียงกับสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติได้อีกด้วย ทั้งนี้ การได้รับการรับรองดังกล่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยังมีแผนการที่จะนำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติดังเช่นในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป