มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Patumthani University

Home / academy / มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี   ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์… See More

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 Patumthani University

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยปทุมธานี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นับแต่การก่อตั้งวิทยาลัยปทุมธานีเป็นต้นมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฎิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาวิชาชีพรับใช้สังคม และประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้

ตรา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบน และภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอย อยู่บนสายน้ำ และมีหนังสืออยู่ด้านล่าง ซึ่งมีความหมายดังนี้
– ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล
– หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
– ดอกบัวหลวง หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
– สายน้ำ หมายถึง พลังความคิด ความไม่หยุดนิ่ง
– ริบบิ้น หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ
ความหมายโดยรวม ของตราสัญลักษณ์มหาวิยาลัยปทุมธานี จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์ นำสังคมเพื่อความสำเร็จ และเกียรติยศ

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน และ สีชมพู มีความหมาย ดังนี้
– สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
– สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
ดังนั้นความหมายโดยรวม จึงหมายถึง ความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตน และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ความดี คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นปาริชาติ

 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี : Patumthani University
สถาปนา : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท : มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เบอร์โทร 02-975-6999 เบอร์แฟกซ์ 02-979-6728
เว็บไซต์ : www.ptu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ptu140

 

ที่มา http://www.ptu.ac.th/webptu/recommend.php

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้