มหาวิทยาลัยสยาม

Siam University

Home / academy / มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี… See More

มหาวิทยาลัยสยาม

ตราประจำมหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 จาก “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” และ “มหาวิทยาลัยสยาม” ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 15,000 คน มีนักศึกษานานาชาติกว่า 300 คนจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 13 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย คณะแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 75,000 คน

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรม และพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำกว่า 54 สถาบันทั่วโลก

 

พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยสยาม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
ได้แก่ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็น “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ฟันเฟือง แผนที่ประเทศไทย และเรือใบ ซึ่งหมายถึงสถาบันที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าสถาวรสืบไป

สีประจำมหาวิทยาลัย
คือ สีเหลือง-น้ำตาล โดยสีเหลือง หมายถึง ปัญญา ส่วนสีน้ำตาล หมายถึง ความรู้ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ต้นหูกวาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัยสยาม ในฤดูผลัดใบจะมีใบสีเหลืองและผลสีน้ำตาล สอดคล้องกับสีประจำประจำมหาวิทยาลัย

สัตว์สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาว “สยาม” มาแต่โบราณ

มหาวิทยาลัยสยาม : Siam University
ชื่อย่อ : มส. / SU
คติพจน์ : ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
สถาปนา : 28 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์ : www.siam.edu
Facebook : https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยสยาม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้