โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development

Home / academy / โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าสาธิตเกษตร เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์… See More

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าสาธิตเกษตร เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 โดย ศ.ดร. อุบล เรียงสุวรรณ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำบันทึกถึงรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ในวันเดียวกันนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอธิการบดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ( ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ขณะนั้น ) ได้ทรงออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญถิ่น อัตถากร เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยจะเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะมีนักเรียนครบทั้ง 12 ชั้นปี ในปีพ.ศ. 2518 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือตอบ รับรองผลการศึกษาจากผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

ตราโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

ตราประจำโรงเรียน
มีตราพระพิรุณทรงนาคอยู่ภายในกรอบวงกลม และมีกลีบดอกบัวล้อมรอบ เป็นทั้งสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่สัญลักษณ์ของโรงเรียนจะไม่มีวงกลมซึ่งล้อมรอบกลีบดอกบัวอยู่และไม่มีคำว่า”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๘๖

สีประจำโรงเรียน
ม่วง

ต้นกระพี้จั่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นกระพี้จั่น

คติธรรมประจำโรงเรียน
ร้อยกรองเป็นคำภาษาบาลี (ปัฐยาวัตรฉันท์ 1 คาถา) โดย พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต เมื่อ 25 มกราคม 2531)

ปัญฺญา อลีนตา เจว สมาธิ ฐิตธมฺมตา เอเต เต จตุโร ธมฺมา จิณฺณา สุขตฺถสาธกา ฯ มีความหมายว่า ปัญญาความไม่ระย่อ ภาวะจิตมั่นคง และความดำรงคุณธรรม ธรรม 4 ประการเหล่านี้ บำเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้สำเร็จ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

คำขวัญประจำโรงเรียน
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

อักษรย่อ : สธ.มก. / KUS
ประเภท : โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง : 22 เมษายน พ.ศ. 2514
เพลง : เพลงสาธิต ม.ก.
ที่ตั้ง : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8800-09
โทรสาร : 0-2942-8093
Email : kuspr@ku.ac.th
เว็บไซต์ :www.kus.ku.ac.th
facebook : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ www.kus.ku.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

วาไรตี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้