โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

Assumption Samutprakarn School

Home / academy / โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีปณิธานร่วมกัน… See More

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านทิพวัล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 13 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีปณิธานร่วมกัน ดังนี้

“เราชาวอัสสัมชัญ ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2521 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่นายประวิทย์ มาลีนนท์ ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย และท่านได้มอบให้สถาปนิกเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ ในเนื้อที่ดังกล่าว

เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม 8 ห้องเรียน มีครูสอน 15 คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม. โกมลมาศ เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ อยู่ในความควบคุมดูแลของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจ้าคณะแขวงคณะภราดาเซนต์คาเบรียลประเทศไทยในขณะนั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 574 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 หลักสูตรคือ MLP (Modern language Program) และ EP (English Program) รวม 99 ห้องเรียน โดยมีภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ

ตราประจำโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อักษรย่อ อ ส ช
อ ส ช ย่อมาจาก อัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเป็นศัพท์บาลีมคธว่า “อัสสโม” แผลงเป็นไทยว่า “อาศรม” หมายความถึง กุฏิที่ถือศีลบำเพ็ญ ส่วนคำว่า “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพท์เดิมได้ธาตุศัพท์ว่า “ช” แปลว่า “ที่เกิด” และ “ญ” แปลว่า “ญาณ” หรือ ความรู้ “ชัญ” หรือ “ชัญญ” คือ ที่เกิดญาณความรู้ เมื่อนำศัพท์ทั้งสองมารวมกันก็สามารถแปลได้ว่า “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สำหรับบำเพ็ญพรตและหาวิชาความรู้” นั่นเอง โดยยังคงความหมายภาษาอังกฤษ “Assumption” ว่าการได้รับ เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

สีประจำโรงเรียน
แดง–ขาว
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมทั้งความเสียสละอดทน ซึ่งก็คือความวิริยะ อุตสาหะ ที่จะนำชีวิตให้ประสบกับความสำเร็จ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบได้กับศาสนารวมไปถึงความจริงใจ ซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกนนทรี

อักษรย่อ : อ ส ช, ACSP
ประเภท : โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2522
เพลง : สดุดีอัสสัมชัญ, มาร์ชอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ที่ตั้ง : 419/1389 หมู่ 5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2384-7491-6
แฟกซ์ : 0-2384-0445
อีเมล์ : acsp@acsp.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.acsp.ac.th
facebook : AssumptionCollegeSamutprakarnOfficial

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.acsp.ac.th

See Less

ข่าวการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

กิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้