มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Loei Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยใช้เงินงบประมาณโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งขุมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และร่วมกับพื้นที่ของชาวบ้าน อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 201 เลย-เชียงคาน เริ่มรับนักศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ชั้น ปกศ. และ ปกศ.สูง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2519 เริ่มรับนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูง เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครู” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สามารถเปิดสอนได้ในระดับปริญญาตรีทางครู (คบ.) โดยเปิดสอน ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ในปี พ.ศ. 2521 และได้ขยายจำนวนมากขึ้น ในปีต่อๆ มาทั้งในภาคปกติและภาค อคป.

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดการศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่ครู 2 สาย คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต ถึงระดับปริญญาตรี (ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527) ได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา และได้เปลี่ยนการศึกษานอกเวลา จาก อคป. เป็น กศ.บป.

พ.ศ. 2538 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ ปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มเปิดสอนปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และได้เปิดสาขาไทยศึกษา เพื่อการพัฒนา และสาขาการบริหารเพื่อการศึกษาในปีถัดมาตามลำดับ

พ.ศ. 2541 ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเป็นโครงการเพื่อการร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏเลยกับจังหวัดเลย และเปิดรับนักศึกษาในโปรแกร ปี พ.ศ. 2542 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรไทยศึกษา ศึกษาเพื่อการพัฒนารุ่นที่ 1 และเปิดรับนักศึกษาใน โปรแกรมวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี และระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2543 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษารุ่นที่ 1 และเปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญา 2 ปี และระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2544 ได้เปิดศูนย์โครงการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น (กศ.อท.) สำหรับจัดการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น โดยเปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญา 2 ปี มวิชาที่เปิดใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี และระดับอนุปริญญา

15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันราชภัฏเลย” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ชื่อภาษาอังกฤษ “Loei Rajabhat University”

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นจันทร์ผา

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีฟ้า และ สีชมพู

คติพจน์มหาวิทยาลัย คือ ปญฺ ญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺ ติ แปลว่า ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด

ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ตั้ง และวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4280-8000 โทรสาร 0-4281-1143
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 234 ม.7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.เลย 40000 โทรศัพท์ 0-4322-0619

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : Loei Rajabhat University
ชื่อย่อ : LRU
สถาปนา : 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท : รัฐ
เว็บไซต์ : www.lru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/prlru

 

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้