bsru ช่วง บุนนาค วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ องค์การยูเนสโก

มบส. เตรียมเสนอชื่อ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ต่อองค์การยูเนสโก

Home / กิจกรรม / มบส. เตรียมเสนอชื่อ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ต่อองค์การยูเนสโก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพิราลัย ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศหลายประการทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติ และการวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ

กิจกรรม 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

โดยภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กล่าวว่า การจัดงานในวันที่ 19 มกราคม 2560 นี้ เป็นประเพณีที่สำคัญของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ดำเนินการเช่นนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยในวันที่ 19 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพิราลัย ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ภาคส่วนด้วยกัน คือ ด้านเชิงวิชาการและด้านนันทนาการ

ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการความรู้ต่างๆ แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี มีทั้งการประกวดด้านวิชาการ การแสดงที่มีการเน้นการนำความรู้เชิงวิชาการของนิสิต นักศึกษา ออกมาแสดง นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันดนตรีไทย วงโยธวาทิต หรือรวมไปถึงการแข่งขันการร้องเพลง เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในเชิงวิชาการนี้จะมีกำหนดอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันของงาน แต่ในวันที่สำคัญที่สุดก็คือ 19 มกราคม จะมีพิธีในการถวายเคารพต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีแขกผู้มีเกีรยติจากหลายภาคส่วนมาร่วมพิธีการวางพวงมาลัย เพื่อถวายสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งประกอบไปด้วย นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลที่สำคัญที่มีความเคารพศรัทธาในตัวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งเราก็ดำเนินการเช่นนี้กันมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง

แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราค่อนข้างจะเน้นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ เน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในหลายๆ มิติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน เนื่องจากเราได้จัดทำการเสนอชื่อของท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การ UNESCO ในวาระครบ 150 ปี ของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ลินดา ยังกล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนการเสนอชื่อ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การยูเนสโก อีกด้วยว่า ขั้นตอนการเสนอชื่อของท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การ UNESCO เราได้ดำเนินการกันมาประมาณ 2 ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนแรกเริ่มเลยนั้น เป็นมติร่วมกันในผู้ที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านจนเข้าใจอย่างนุ่มลึกแล้วว่า ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการไม่เพียงเฉพาะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาศึกษาข้อมูลของท่านให้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้มาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเสนอชื่อท่านให้กับองค์การ UNESCO นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลซึ่งได้รับการตรวจแล้วว่าถูกต้อง นำไปเผยแพร่ต่อไปในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

การเสนอชื่อนี้ทำมาแล้ว 2 ปี ส่วนในปีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การสรุปเรื่องของท่านลงในแบบฟอร์ม พร้อม Portfolio นำเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาเข้าสู่องค์ประชุมของการนำเสนอชื่อ หลังจากนั้นก็จะนำเสนอไปที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส องค์การ UNESCO ในช่วงเดือนมกราคม 2560 และหลังจากนั้นประมาณเดือนเมษายน 2560 ก็น่าจะทราบผลของการเสนอชื่อท่านมีความเป็นไปได้มากน้องเพียงใด ซึ่งสามารถทราบผลอย่างเป็นทางการ ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ครบ 150 ของการเป็นผู้สำเร็จราชการ เพราะฉะนั้นการเสนอของท่านนั้นเราจะอิงไปกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ของการสำเร็จราชการครบ 150 ปี ของท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ส่วนในเรื่องของการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการรับนิสิต นักศึกษาให้สอดคล้องกับสถาพแวดล้อมความต้องการของสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนของเราจะเน้นให้ตรงต่อความต้องการของประเทศว่าต้องการบัณฑิตด้านใดบ้าง โดยทางมหาวิทยาลัยก็มีการเน้นการเรียนการสอน 4 ด้านด้วยกัน คือ

  1. ด้านครุศาสตร์
  2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. ด้านการดนตรี ศิลปะ วัฒธรรม (ด้านมนุษยศาสตร์และด้านศิลปกรรมศาสตร์)
  4. ด้านอุตสาหกรรมบริการ

ทางมหาวิทยาลัยยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี เรียนเก่ง โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. ทุนเรียนดี 60-70 ทุน/ภาคการศึกษา
  2. ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ในกรณีที่นักเรียนมีผลสอบ GAT/PAT อยู่ในเกณฑ์ที่มหวิทยาลัยได้กำหนดไว้
  3. ทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก คือ นักเรียนในระดับมัธยม ที่มีผลคะแนน GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด
  4. ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ