สงกรานต์

ม่วนซื่นหมู่เฮา! ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี 60 จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Home / กิจกรรม / ม่วนซื่นหมู่เฮา! ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี 60 จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิต ณ ลานกิจกรรมสวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ภาพประเพณีสงกรานต์ ปี 60 จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยเริ่มตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ เวลา ๐๘.๐๐ น. จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมทำกิจกรรม สรงน้ำพระแก้วมรกตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรดน้ำดำหัวสมมาอาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในวิทยาเขตหนองคาย หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือพายสร้างความสนุกสนาน สามัคคี แก่นักศึกษาและบุคลากร

ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น งามคักแท้

ผู้สาว ผู้บ่าว คณะบริหารธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ในธีมชุดเขียวสวยสบายตา

สืบสารประเพณีสงกรานต์

ผู้สาวคณะศิลปศาสตร์ สวยอีหลี

กิจกรรมพายเรือ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย แสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในวิทยาเขตหนองคาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่มา www.nkc.kku.ac.th