งานใหญ่คณะแพทย์ศาสตร์ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง-ปั่น ปันน้าใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้” | มอ., มข., มช.

Home / กิจกรรม / งานใหญ่คณะแพทย์ศาสตร์ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง-ปั่น ปันน้าใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้” | มอ., มข., มช.

คณะแพทยศาสตร์ มข. ผนึกกาลัง3 สถาบันจัดงานใหญ่ “วิ่ง-ปั่น ปันน้าใจเพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สาหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้ชื่องาน 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้าใจ””3 gether : Run & Ride for Life”

3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้าใจ

วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 นี้คณะแพทยศาสตร์ จาก 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง-ปั่น ปันน้าใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ได้ร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อรายได้ทั้งหมดไปใช้สาหรับผู้ป่วยยากไร้ในภูมิภาค โดยเริ่มต้นออกวิ่งพร้อมๆ กัน ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพมหานคร และจะสิ้นสุดการวิ่ง/ปั่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่สถาบันแพทยศาสตร์ ใน จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ และ จ.ขอนแก่น พร้อม ๆ กันในเวลาประมาณ 09.00 น. และจะทาพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั้ง 3 สถาบันของแต่ละภูมิภาค

อีสานภูมิภาคที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า เป็นภูมิภาคที่ประชากรมีฐานะยากจนที่สุดในประเทศ และก็เป็นภูมิภาคที่มีประชากรอยู่มากที่สุดของประเทศ ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของทุกๆ คนและนับเป็นความสูญเสียมหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนจานวนมากจาเป็นต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาในกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในฐานะศูนย์กลางของการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคนี้ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่ทัดเทียมกับระดับประเทศ และนานาชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยทุกระดับรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคและยุ่งยากในการให้การรักษา กองทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์สาหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้
  2. พัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย ทางทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมวิชาชีพให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นมีความสามารถดูแลผู้ป่วยในทุกระดับได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-009595 / พร้อมเพย์เลขที่ 09930 00268 05 9 ชื่อบัญชี : 3 สถาบันแพทย์ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ / 3gether : Run & Ride for Life ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร.074-451599, 082-8311122

Email : 3gether2560@gmail.com / Line ID : shfmedpsu

Facebook : 3 gether : Run & Ride for Life • 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ