ม.ศิลปากร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ม.ศิลปากร ออกนอกระบบสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ศิลปากร ออกนอกระบบสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….ได้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โดยเป็นวาระเร่งด่วนเรื่องที่ 3 ของที่ประชุมในวันนี้

ม.ศิลปากร ออกนอกระบบ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ม.ศิลปากร ออกนอกระบบ สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมาธิการวิสามัญเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แจงอยู่ภายนอก

ที่สุดแล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 24/2559 ก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ…..ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย : 163
ไม่เห็นด้วย : 0
งดออกเสียง : 3

ตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับกฏหมายฉบับอื่น อีกประมาณอย่างช้าเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างสมบูรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
21 เมษายน 2559

อ้างอิงข่าวจาก: Silpakorn University