9 ราชมงคล งานวิจัย

กลุ่ม 9 ราชมงคล ประกาศเจตนารมณ์ “ปลอดซื้องานวิจัย”

Home / ข่าวการศึกษา / กลุ่ม 9 ราชมงคล ประกาศเจตนารมณ์ “ปลอดซื้องานวิจัย”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักวิชาการในไทย จ่ายเงินซื้องานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงานและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น

กลุ่ม 9 ราชมงคล ประกาศเจตนารมณ์ ปลอดซื้องานวิจัย

เรื่องนี้กลุ่ม 9 ราชมงคลได้มีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาของไทย และเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 9 มทร.เคยมีการหยิบยกถึงประเด็นดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องงานวิจัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมงานวิจัย

ฐานะประธาน ทปอ.มทร. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เมื่อมีกระแสข่าวการจ่ายเงินซื้องานวิจัย และเพื่อยืนยันที่ความสุจริตของทั้ง 9 มทร. ที่ประชุม ทปอ.มทร. จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากรของ มทร.มีการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยของราชมงคลไปหาวิธีการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้ง 9 มทร.ต่างยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดที่ชัดเจน

“ทั้งนี้กลุ่ม 9 ราชมงคล ต่างมุ่งหวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ขึ้นกับกลุ่มราชมงคลของเรา เพราะราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติ ดังนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา และประชาชน” รศ.ดร.สมหมาย กล่าว

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาพจาก www.rmutt.ac.th/download