งานวิจัย ปริญญาโท ผลงาน

ผลงานวิจัยพัฒนากระดูกเทียมสำหรับมนุษย์ โดย นศ. วิศวะฯเครื่องกล มจธ.

Home / วาไรตี้ / ผลงานวิจัยพัฒนากระดูกเทียมสำหรับมนุษย์ โดย นศ. วิศวะฯเครื่องกล มจธ.

เมื่อความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของผู้ทำผลงานวิจัย คือ การที่ผลการศึกษาจากงานวิจัยได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่นเดียวกับ ผลงานวิจัยของกลุ่มนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยนานาชาติระดับ 1st Quartile (Q1) ทั้งในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science

ผลงานวิจัยพัฒนากระดูกเทียมสำหรับมนุษย์

ผลงาน “การออกแบบกระดูกเทียม เพื่อใช้ในร่างกายมนุษย์ ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สมบัติเชิงกล และการไหลของของไหลผ่านโครงสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม ของการเจริญเติบโตของเซลล์เมื่อถูกนำไปใช้ในร่างกายมนุษย์ (Design Exploration of 3D-Printed Triply Periodic Minimal Surface Scaffolds for Bone Implants)” เป็นผลงานวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างของกระดูกเทียมที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อ เมื่อถูกนำไปปลูกถ่ายในร่างกายของมนุษย์  โดยการออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของชิ้นงาน ได้สะดวกขึ้นกว่าการทำชิ้นงานจริงเพื่อทำการทดลอง ทำให้สามารถลดระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษาวิจัยลงได้อย่างมาก

จัดทำโดย นายธีระพงษ์ พลตื้อ นายฉัตรชัย กรุณา และนายศุภกฤต เครือดวงคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายศรัณย์ สีหานาม นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ผศ. ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติด้านกลศาสตร์ (International Journal of Mechanical Sciences) ซึ่งเป็นวารสารวิจัยในระดับ Q1 ทั้งในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science

นศ. วิศวะฯเครื่องกล มจธ. นักศึกษาผู้จัดทำผลงานวิจัย

นักศึกษาผู้จัดทำผลงานวิจัย

Quartile Score หรือ Journal Quartile Score ในงานวิจัย คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

Journal Quartile Score คือ หนึ่งในดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาบนฐานข้อมูลทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Q1 Q2 Q3 และ Q4 โดยวารสารวิชาการที่มีการรับรองในระดับ Q1 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขาวิชานั้น ๆ หากผลงานวิจัยใด ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกลุ่ม Q1 ก็จะถูกจัดเป็นผลงานที่มีเนื้อหาหรือข้อมูล ที่น่าเชื่อถือในระดับดีมาก ทำให้มีโอกาสมากที่ผลงานวิจัย จะถูกนำไปอ้างอิง เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ-ระดับ-Quartile1-(Q1)

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ-ระดับ-Quartile1-(Q1)